Nezapomenutelná vlast Sudetenland

31. května 2013 od  
Sudety Články

Téměř sedmdesát let uplynulo od zničení jednoho ze základních pilířů, který se po celá staletí podílel na vytváření české zemské, národní a kulturní identity. Německá jazyková kulturní oblast bezprostředně formovala genezi českého národa a propůjčovala mu jeho tvář, stejně jako mu pomáhala dát jeho ráz. Historicky a sociálně antropologicky podložené a neoddiskutovatelné spolupůsobení tohoto faktoru geneze českého národa nedokázaly definitivně vymazat ani bouřlivé a bolestné změny a zásahy, které nastaly v průběhu 20. století, ač se genocidou českých a moravských Němců po roce 1945 zdála být tato bytostná kapitola našich národních dějin násilím definitivně ukončena a následující propaganda uplatňovala po celá desetiletí nejrůznější metody nejen na poli historiografie, ale i při předávání kulturního dědictví v tom smyslu, aby zmíněná genocida našla své naplnění nejen v podobě fyzické, ale i v hlavách samotných příslušníků českého národa. Následujícím generacím Čechů mělo být „vyhlazeno“ z hlav i vědomí německojazyčné kulturní a historické minulosti našich zemí a tak zároveň měl být zamlčován částečný původ vlastní národní identity. Ještě donedávna se čeští školáci dozvídali tak nanejvýš o brněnském badateli Johannu Gregoru Mendelovi (poněvadž se jeho jméno nedalo snadno počeštit) či o německojazyčném pražském židovském autorovi Franzi Kafkovi, který byl vydáván prakticky jako jeden z mála za zmínky hodnou reprezentativní špičku německy píšících autorů našich zemí.

SudetenlandČeský porcelán, české sklo či jablonecká bižuterie jsou stále pojmy, jež u většiny dnešních obyvatel České republiky vzbuzují hrdost na tradiční „český“ průmysl. Zakladatelé tohoto průmyslu však hovořili převážně německy. Německojazyční Češi, Moravané a Slezané po staletí neúnavně budovali ve své vlasti kulturní a hospodářské hodnoty z jejichž dědictví profitují i dnešní, česky mluvící generace. 

Před několika lety vydal historik Alfred Oberwandling ve spolupráci s Hansem Mirtesem bohatě ilustrované velkoformátové dílo, ve kterém se významní autoři jako např. Felix Ermacora, Alfred Schickel či Dieter Blumenwitz v jednotlivých kapitolách velmi detailně zabývají historií vzniku německých sídelních oblastí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, vývojem rozšiřování městských práv na tomto území, hornictvím, výskytem nerostných surovin a průmyslem této oblasti, ale stejně tak je věnována pozornost i historickému vývoji, zejména okolnostem, které vedly ke známé „Mnichovské dohodě“. Pozadu nezůstaly ani právní otázky vyhnání sudetských Němců, stejně jako uvádění někdy i prakticky neznámých skutečností, které předcházely událostem v letech 1945/46. 

Původní vydání bylo koncipováno v trojjazyčné podobě – v německém, anglickém a francouzském jazyce. To zcela záměrně, protože kniha měla oslovit nejen čtenáře v německy hovořících zemích, ale i zájemce v dalších zemích Evropské unie. Své opodstatnění toto dílo zcela určitě má, neboť (paradoxně díky skutečnosti, že téma „sudetští Němci“ je v ČR takřka neodmyslitelným prvkem vnitřní politiky) i průměrný Čech dnes patrně o existenci „sudetoněmecké národní skupiny“ ví mnohem více než kdejaký Rakušan či Němec. Dokonce i v řadách mladých lidí, vnoučat a pravnoučat bývalých vyhnanců, je spíše standardem, že dotyční se o souvislosti a historii zemí, ze kterých pocházejí jejich předkové, sotva jeví nějaký zájem. Mladí lidé v německy mluvících zemích si kolikrát ani vůbec nevědí rady s tím, kde na mapě najít „Sudetenland“.

Kniha, čerpající z textů celkem 13 autorů, dokumentuje přehledně existenci sudetoněmecké národní skupiny a seznamuje nezasvěcené čtenáře přehledně se stopami a odkazem, který zanechalo toto etnikum v průběhu mnoha staletí v českomoravském prostoru. Fundovaný text je doplněn četnými barevnými mapami a s detailními vyobrazeními. Brněnské vydavatelství guidemedia etc právě nyní přichází na knižní trh s novým, tentokráte dvojjazyčným vydáním knihy – v českém a německém jazyce. Vůbec poprvé byla kniha „Nezapomenutelná vlast Sudetenland“ představena na letošním 64. Sudetoněmeckém dni v Augsburgu, a tak vydavatelé díky této nové jazykové formě provedení titulu vyšli vstříc v podstatě nejvíce potřebnému úkolu – prezentovat toto dílo hned v obou zemských jazycích Čech a Moravy. Je to vlastně naprosto přirozený a logický krok, pro který se nakladatel rozhodl, neboť kdo jiný než právě česky a německy hovořící jedinec by měl být v první řadě touto knihou osloven.

Po osvětlení politické příslušnosti našich zemí s přiloženými mapami následuje kapitola vykreslující vytváření německých sídelních oblastí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v době předhusitské. Druhá polovina 14. století však přinesla obrat ve vývoji. Mor, který vypukl uprostřed 14. století, byl příčinou úpadku německého přistěhovalectví a církevní reformní ideje a sociální hnutí působily v součinnosti s prvky jakéhosi „nacionálního“ (v tehdejším smyslu, neboť nacionální uvědomění v klasické podobě se formovalo až mnohem později) uvědomění a posilovaly mnoho protikladů, které posléze propukly v husitské války. Velmi detailně je popisováno národnostní složení jednotlivých měst v tomto období, stejně tak je věnována samostatná kapitola původu občanů Prahy v předhusitské době. Pozadu nezůstává ani pojednání o vlivu četných německých architektů, sochařů a dalších umělců v našich zemích a v té souvislosti o německých královských vlivech v tomto prostoru. Významnou roli sehrálo samozřejmě rozšíření německého městského práva v českomoravském prostoru, které je kromě fundovaného textu dokumentováno i grafickým znázornění na příslušné celostránkové mapě.

Struktura národnostního složení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku se od středověku až do roku 1945 postupně měnila a je jí věnována jedna z nejpodrobnějších kapitol knihy. Doplněny jsou tyto informace vylíčením historie hornictví a průmyslu, stejně jako popisem přírodních bohatství země. Pozadu nezůstává samozřejmě ani oblast kultury a vědy, přičemž pojednání K. Oberdorffera se detailně zaměřilo na činnost kulturně vzdělávacích spolků a institucí našich Němců a na jejich výčet. 

Obsahem druhé poloviny knihy je už seznámení čtenáře s historickým, politickým a právním pozadím moderních sudetoněmeckých dějin a vyhnání, včetně vyvlastnění celého etnika po roce 1945. Autor H. Raschhofer kritizuje v kapitole „Sudetoněmecká otázka v 19. a 20. století“ zřízení Protektorátu Čechy a Morava, protože tím byla podle něj „vzata svoboda celému jednomu národu“ a tento krok byl neslučitelný s principem sebeurčení národů. Vůbec nejzajímavějším se jeví pojednání historika Alfreda Oberwandlinga o deficitech demokracie v první československé republice. Počínaje jazykovými zákony, pokusy čechizace pohraničí, přes strategickou čechizující politiku československého školství a politiku zaměstnanosti dokládá autor přesvědčivě dlouhodobě plánované úmysly Prahy na poli národnostní politiky, která postupně sledovala jako cíl degradaci celého jednoho etnika v „národním státě Čechoslováků“. Neméně agresivní než školská politika a jiná čechizační opatření byla proti sudetským Němcům namířená politika hospodářská, kterou vláda masivně provozovala. V červnu 1937, tedy více než rok před Mnichovskou dohodou, konstatoval britský historik prof. A. J. Toynbee k sudetoněmeckému problému v Československu toto: „Metody, kterými dnes Češi uplatňují svoji vládu nad sudetskými Němci, jsou nedemokratické. O to méně pochopitelné je, když se dnes historici a politici pokoušejí vykreslovat Československo před rokem 1938 jako příkladný demokratický stát.“ Nikde jinde se tak výrazně neprokázala nedostatečnost pouze formální demokracie jako v někdejším Československu, soudí v knize Oberwandling.

Podobně poutavá je kapitola A. Schickela zaměřující se na Mnichovskou dohodu, „nejznámější smlouvu, kterou nikdo nezná“. Autor zdůrazňuje dnes všeobecně opomíjený fakt, že samotné odstoupení bývalého československého území bylo dohodnuto mezi 17. a 22. zářím 1938 a navíc v důsledku vzniklé situace osobně zahájeno samotným úřadujícím státním prezidentem Benešem. Pojem „Mnichovský diktát“ pak pod tíhou uvedených doložených informací ztrácí jistě na významu. Dosud v české literatuře zřejmě ještě nikdy nepublikované jsou citáty z výroků poslanců britské Dolní sněmovny, kteří Mnichovskou dohodu jednoznačně přivítali jako správný krok a důsledek dosavadní politiky československého státu. 

Vyhnání Sudetoněmců byla první, Benešem a jeho komplici dlouho plánovaná „etnologická čistka“ v srdci Evropy. Zmínky o úmyslech vyhnání Němců z našich zemí nacházíme již v roce 1848 při příležitosti konání „Slovanského kongresu“ v Praze. Je také známo, že Beneš na vyhnání Sudetoněmců horlivě a otevřeně pracoval po celou dobu 2. světové války v exilu. V knize čtenář objeví také chronologii sestavenou z výňatků jeho projevů a prohlášení o těchto úmyslech. 

O tzv. Benešových dekretech se neustále zmiňují politikové a novináři, ale co je jejich skutečným obsahem? Kniha přehledně vyjmenovává všechny patřičné dekrety, vydané v letech 1945 a 1946 k vyvlastnění, zneprávnění a nucené práci. S velkým zájmem se určitě setká otázka platného mezinárodního práva v době vyhnání, kterou autor A. Oberwandling uzavírá konstatováním, že vyhánění odporuje ochranným ustanovením Haagské smlouvy, právním nálezům z Norimberských procesů a „zákonům lidskosti a požadavkům veřejného svědomí“. 

Bývalý prezident komise OSN pro lidská práva a expert na mezinárodní právo Felix Ermacora v roce 1990 formuloval seznam požadavků sudetských Němců ohledně práva národa na sebeurčení a práva na vlast, ochrany národnostních menšin a majetkových otázek a sestavil odpovídající katalog požadavků, obsažený taktéž v této knize. Expert pro mezinárodní a státní právo na univerzitě ve Würzburgu Dieter Blumenwitz v další kapitole vystavuje Benešovy dekrety vlastnímu právnímu posudku. 

V závěru knihy autoři zařadili čtyřstránkový „chronologický přehled událostí v Sudetech“ počínaje nejstaršími dějinami a konče rokem 1945. Do nového českého vydání byl umístěn česko-německý seznam názvů obcí a reálií, o kterých je v knize řeč. 

„Nezapomenutelná vlast Sudetenland“, mimochodem z tiskárenského hlediska velmi zdařile provedené dílo, může být vhodným dárkem nejen pro „nezasvěcené“, kteří se v problematice podstatně nijak výrazně neorientují. Své si v knize najdou i sečtělejší zájemci, kteří zde naleznou spoustu jinde jinak nepublikovaných map, a jak již bylo zmíněno, i jinak nezveřejněných informací. 

Lukáš Beer

Brno, 23. května 2013

Knihu lze objednat v e-shopu guidemedia etc

Hans Mirtes, Alfred Oberwandling: Nezapomenutelná vlast Sudetenland, 126 stran, Nakladatelství guidemedia etc, Brno 2013, ISBN 978-80905310-3-1

Be Sociable, Share!

  Komentáře

  104 komentářů v “Nezapomenutelná vlast Sudetenland”
  1. radek jindra napsal:

   Z další aktuální nabídky nakladatelství Guidemedia etc: Mírové dílo Adolfa Hitlera. Adolf Hitler: Projevy, Adolf Hitler – Obrazy ze života Vůdce. Hitler osvobozuje Sudety…
   O nakladatelství, nakladateli Pavlu Kamasovi a jeho aktivitách v Německu velmi zajímavý článek v aktuálním čísle časopisu Reflex (23/2013)
   Knihu Nezapomenutelná vlast Sudetenland jsem nečetl, neviděl ani z dálky a ani to nemám v plánu. Nemůžu tedy hodnotit. Jenom doufám, že se činnosti nakladatelství začnou věnovat orgány činné v trestním řízení. Obávám se, že k porozumění v česko-(sudeto)německých vztazích ale četba díla Nezapomenutelná vlast nepovede…

  2. marek napsal:

   Tak sudeťáci dosáhli svého a vrátil se jim majetek-po nynějších povodních jim to připlulo po Labi,tak doufám že už bude od nich klid 😀 😀

  3. RomanGrey napsal:

   ..skvela kniha..dekuji za ni..precetl jsem ji se stejnym zajmem jako Kanclerovi necenzurovane Projevy..mimochodem..bajecne pocteni pro kohokoli s otevrenou mysli..
   ..neni az tak dulezite..povede li tato kniha k nejakemu vzajemnemu porozumeni..neb drzi devotni servilni a prolhani cechacci si takove porozumeni predstavuji ponejspise v duchu..ze jsme vam celou valku vyrabeli zbrane a naboje nam laskave nepripominejte..my uz proste jsme takovi..stejne jako jsme na konci valky narychlo udelali pseudopovstani protoze my uz proste jsme takovi..a ze jsme pri nem vrazdili nemecke kojence a znasilnovali nemecke divky pod 15let..no a co..my uz proste jsme takovi..narod hulvatu prevlekajicich kabaty dle okamzite potreby..a at nam laskave nikdo nikdy nic nevycita..protoze my takovi zustaneme navzdy..burani verici kdejakemu blabolu z dejepisu..nevedouci ani to..ze vetsinu mest v tehle zemi zakladali kdysi prave Nemci..pardon..samozrejme..ze Tabor ne..
   ..inu blahoslaveni chudi duchem..ale nevadi..vas problem..vase plytkost vnimani vseho kolem..tak hlavne pracujte dal v klidu v tech nemeckych tovarnach..jezdete dal hrde v nemeckych autech a nakupujte dale v nemeckych obchodech..navzdycky..vsechny ty veci..ktere nepotrebujete..za penize ktere nemate..ha..h..
   ..ten ktery miluje Nemecko.. RomanGrey

  4. emanuel haag napsal:

   Pekny komentar,dal si tym plebejcom čo chceli počut.

  5. RomanGrey napsal:

   ..dekuji pekne pane Emanuel Haag a zdravim Vas srdecne aus Landkreis Königgrätz..
   ..snad bych ani nereagoval..ale dotklo se me za Vas..ze jste tu byl v jinem prispevku nazvan hovadem..nic si z toho nedelejte..ta osoba v podstate nestoji za reakci..neb me v jinem prispevku odkazal k vysetreni na psychiatrii neschopen pochopit mou pousmivajici se narazku na jeho obcasne pracovani pro jinak nenavidene Nemce..on to ve sve Malosti vnimal jen pres penize..ostatne jako ten nejklasictejsi cechacek..lokajsky nenavidejici sveho zivitele..
   ..chci jen rici..ze to nejpodstatnejsi na tak mrzce hulvatskych primitivistickych reakcich je to..ze by nam to ta dotycna osoba nikdy nezopakovala naprimo do oci..neb hrdinu od klavesnic jsou miliony..ale koule z nich nema temer nikdo..
   ..tahle bananova republika..ci chcete li zumpa na Vltave..jak o nas pisi v poslednich tydnech v ostatnich zemich Schengenu..je zel stale plna lidi..pro ktere je vykon pana Rodena ve filmu Lidice krasne pravdivy avsak vykon toho sameho cloveka ve filmu Habermannuv mlyn snuskou hovadin..
   ..inu my cechackove jsme proste takovi..a jini nebudeme..snad az tak za 111let kdy se rozplyneme v prostoru zvanem Mitteleuropa..
   ..k Vam v ucte a respektu vzdy verny RomanGrey.. ..ten ktery miluje Nemecko..
   ..p.s..vsem dobrym muzum s otevrenou mysli vrele doporucuji jeste knihu od Olgy Barenyiove.. Prazsky tanec smrti..
   .. Böhmerland Grüsse Slowakei ..

  6. Martx napsal:

   Přání „Heim ins Reich“ se 90 % Sudetským Němcům vyplnilo, ačkoli předtím museli poctivě rozbíjet vlastní stát národnostní nesnášenlivostí a volbou SDP, která měla zničení ČSR v programu. Za těch 10 % nespravedlivě vyhnaných se Česká republika omlouvá, ačkoli pokud prokázali, že během války neškodili, tak mohli zůstat. Nicméně svobodná kolektivní volba zničení rodné vlasti = kolektivní nesvobodný odsun. Akce = reakce.

  7. RomanGrey napsal:

   ..nikdy jsem nesel s davem a nikdy s davem nepujdu..tim spise s davem drzych devotnich servilnich prolhancu..jejichz vnimani historie je k pousmani stejne jako jejich vnimani v podstate vseho..
   ..do roku 1918 zadna CSR ani CSSR ani CSFR neexistovala..ta bananova republika vznikla az coby jeden z hanebnych vysledku versaillskeho diktatu a nekonecnych lzi a intrik naseho pana ci snad po valce soudruha likvidatora vseho nemeckeho Benese..
   ..celych tisic let az do roku 1866 jsme patrili do Rise rimske naroda nemeckeho a nakonec i ten slavny buditel Frantisek Palacky mluvil doma se svymi blizkymi vyhradne nemecky..
   ..pan Benes pri tvorbe statu slibil Nemcum pravo na sebeurceni alespon v podobe svycarskeho modelu..avsak vykaslali se na ne s Masarykem stejne jako na Slovaky a misto toho zacali Nemce okradat..viz pozemkova reforma a vytlacovat je v podstate odevsad..
   ..nebudu nikdy souhlasit s tim..jak odporne jsme se k Nemcum chovali..kdyz k tomu byla v uplynulych dejinach nejaka trapne lacina prilezitost..viz kvetnove pseudopovstani v Praze ci nasledne zrudnosti pri Vyhnani..kdy bylo povrazdeno vice nez 222tis.Nemcu vcetne starcu zen a deti..kteri byli vinni tak maximalne tim..ze meli radi sveho Vudce..a co jako..
   ..jsou proste i jine narody..nez jenom lstive podli vypocitavi cechacci..kteri nemaji radi nikdy nikoho..nikomu neveri..a nenavidi se v podstate i sami mezi sebou..ruku na srdce..neni zivot v cechackovsku zivotem kazdeho s kazdym proti kazdemu..je vidte..a jak se vam v tom zije..nic moc ze..inu a tak uz to v bananovych republikach chodi..
   ..Nemci milovali sveho Kanclere a meli na to plne pravo a nikdo je za to nemel po datu 8.5.1945 co vrazdit..a nikdo je za to nemel co vyhanet z jejich domovu vytvarenych po staleti..
   ..je to nase nesmazatelna hanba a ja se nikdy neprestanu stydet..ze jsem se v takove moralni zumpe narodil..
   ..rozloucim se nadhernou vizi..mnou navzdy milovane Nemecko je znovu na vzestupu..tentokrate mirovou..demokratickou cestou a nikdo a nic uz ho nezastavi..historie nikdy nekonci a to cechackovske zamindrakovane a zavistive urazeni od tech..jez trapne veri tem blabolum v dejepise se dnes naposledy od srdce pousmivam..
   ..cest a slava Nemecku..navzdycky.. ..vzdy verny RomanGrey..

  8. emanuel haag napsal:

   Velmi krasne napisane,pan Roman,suhlasim naprosto s vami,uz roky jazdim na chalupu do ciech,no po tomto ceskom nacionalizme co tu citam,uz budem jazdit na chalupu len na Sudeetenland.

  9. heinz lux napsal:

   Pane Grey, souhlasím s každým Vašim slovem. Nenapsal bych to lépe 🙂
   Heinz Komotau

  10. Hawky napsal:

   Žádnej Sudeetland neexistuje a nikdy neexistoval,vy náckovský burani!!!

  11. marek napsal:

   německo je největší zlo jaké kdy vzniklo a jen tady u nás v Čechách vyvraždily,umučily a zlikvidovali víc jak 150000lidí-dětí,žen,stařečků a české elity,tak pokud vubec při odsunu sudeťáků někdo zahynul tak to byla kapička v moři v poměru toho kolik lidí tady zahynulo během protektorátu.

  12. marek napsal:

   Svatá pravda Hawky 🙂

  13. emanuel haag napsal:

   Sráči,chytili ste sa preklepu,sudety boli,su a budu.

  14. marek napsal:

   sudety byly jen od roku 1937 kdy nám je Hitler ukradl a Anglie s Francií mu je zradou podepsali naštěstí jen do roku 1945 kdy Rusové s Američany zatlačili nácky zpátky do děr odkud vylezli.Pak zese byla a je jen Česká vlast!!!

  15. Robert napsal:

   Drazí,
   jsem to, čemu zde říkáte sudetský Němec, nemám ani kapku české krve. Naše rodina zde z části zůstala i po odsunu. Po přečtení tohoto webu jsem pocítil sounáležitost k Čechům silnější než kdykoli jindy.
   Po čtení sudetoněmecké literatury a těchto webových stránek snad začnu odsun schvalovat. Stačí, že tu musím žít s bolševiky. Další nevzdělanci či zamindrákovaní zoufalci to už by bylo zu viel. Do určité míry vás chápu, žít ve lži je snazší než čelit pravdě.

  16. emanuel haag napsal:

   To si na omyle,sudety boli uz od roku 1918,precitaj si to na internete,co su vlastne sudety. Si zakomplexovany komunista Marku,to co tu ukazujes,je len tvoja ubohost,vyhnali ste si nemcov a v 47 padla vam hospodarska ekonomika v celych cechach.aby ste to uzemie zaludnili,napchali ste tam zberbu a to ciganov,lúzu a žebrač z celych ciech,ruska grecka a chorvatska,samozrejme aj od nas,preto sa sudety aj po tolkych rokoch este nespametali,zasluhou vás,,komoušov,,

  17. Hawky napsal:

   Na omyle jsi ty,ty slovenský Emile!Když už tady na někoho chceš machrovat a házet nacionalistický hesla,tak si něco nastuduj a nedělej tu ze sebe ještě smutnější stvoření,než asi opravdu jsi….Víš vůbec kdy vznikl pojem Sudetoněmecký a proč???Nebo jen umíš osočovat lidi z toho,že jsou komunisti?

  18. Hawky napsal:

   A nechytili jsme se překlepu,ale jen ubohé a nevzdělané slovenské nacionalistické lůzy,jako jsi TY!….Emanueli Haagu

  19. marek napsal:

   z těch keců emanuela haaga pořád o komunistech se mi chce jen smát-když ti dojdou argumenty tak se začneš ohánět komunistama,nejdřív si nastuduj ty pako něco o dějinách druhé světové války a o odsunu němčourů z čech a pokud vím tak na Slovensku na tom nejste o nic líp tak neházej špínu na Čechy a radši by jsi měl jen šoupat nohama a prosit za odpuštění za ty svoje kecy 🙂

  20. emanuel haag napsal:

   Vidim,ze to,co som napisal, vas vytocilo,viem,ze pravda boli,preto ta vasa reakcia. Ja sa nemam co cechom omluvat,to by ste sa mali vy omluvit nemcom za odsun,ktory neuznala cela europa,ked ste mali branit vlast cez vojnu,to ste boli zalezeni ako ksysy,cakali ste len na cudziu pomoc amikov a sovietov. Ked skoncila vojna,tak ste zrazu boli velki geroji a zacali ste vrazdit nevinne nemecke obyvatelstvo,ktore za zverstva Hitlera nemohlo,privlastnovat si ich majetok,to mi pripomina zviera hiehu. Co sa tyka komuizmu,je taky isty ako fašizmus mozna i horsi,takze by ho mali tiez zakazat,preto komoušov nemusim. Hawky a Marku,asi sa hanbite za svoje cehunske priezviska,ked ste v anonimite. Luzy ste vy,co sa tyka sudet,milujem Sudetenland,tak tam trávim večšinu zivota,narozdiel od vas.Inak Nemecko sice vojnu prehralo,no povstalo a dobija europu vojnou ekonomickou,co ma moc teší. 🙂

  21. emanuel haag napsal:

   Hawky lúza si ty.Po vzniku Česko-Slovenska v roku 1918 sa terminom Sudetenland oznacovala jedna zo štyroch provincii a to Šumavská župa, tak si prestuduj dejiny o Sudetenland .

  22. marek napsal:

   Emanueli Emanueli Emanueli-odsun neuznala celá Evropa????????????vím,že je to pro tebe asi složité,ale prostuduj si trošku literatury nebo i internetu a ne jen nacionalistycký bláboly,na odsunu Německého obyvatelstva se právě dohodla celá Evropa a to nejen z Čech,Slovenska,ale i Polska,Maďarska,Jugosláviea všude kde byly, aby se neopakovaly další války,za rozdělení Německa na čtyři zony snad také mohou Češi?jediná věc co s tebou souhlasím je jen v tom,že komunismus je stejný jako fašismus to si myslím,také.

  23. Hawky napsal:

   Emane,ty jsi fakt komik.V dějinách máš koukám bordel stejný,jako v hlavě :-)A vytočit by mohl leda inteligent,to ty čobole jeden zdaleka nebudeš.Ty Šumavská župo :-))))
   A pokud vím,tak vy čobolové jste se nacismu hrdě bránili,co?Třeba placením desátků za každýho židovskýho chudáka,co jste skopčákům cpali do koncentráků!!!Ty hovade 😉
   Navíc Čehůni vám byli dobrý celou dobu,i když jste je vyháněli,protože vaše státní složky neměl kdo by vedl z těch opic přes Dunaj kopnutých 😉 Viz třeba finanční stráž.
   A ty se jdi omluvit vašim otcům maďarským,za to že jste nešli domů,kam vás chtěli…i když nechápu proč 😛
   Takovou stupiditu o Amících a Sovětech jsi musel vymýšlet dlouho,viď?A ty chudinky ze Sudetendeutsche Freikorps co tu vraždily už před válkou naše,máš na mysli?Nebo těch pár „nevinných“ co schytalo vztek utlačovaných a pomstu kolaborantů dřív než Beneš zakročil a odsuny usměrnil?
   Navíc já pocházím z pohraničí,ty tupče,tak to tam znám líp než ty a víš co udělali němci když přišli?Kradli jak straky!!!A navíc dělali příkoří,které od nás nikdy předtím nezažily!
   A ten odsun co se s ním furt oháníš,ty blbečku,ten si dohodly mocnosti v Postupimi!!!!!!!!!!!!!!!!Tak radši zalez do chaloupky a spočítej si,kolik tví předci nechali zavraždit židů a jiných nevinných lidí 😉

   NA SRÁČ,TY HLINKOVSKÝ GARDOVÝ POHROBKU! ! ! ! ! !

  24. Hawky napsal:

   A stejně jako můj „soudruh“ Marek s tebou bohužel musím souhlasit,že komunismus je to samé co nacismus,v bledě modrém….

   Ale to nic nemění na tom,co tu meleš za kraviny.
   Čobol.net má koukám mezery ve vzdělání 😛

  25. marek napsal:

   Přesně tak-Slováci byli uplně první kdo po nástupu Hitlera k moci vyháněli Čechy kteří Slovensko drželi alespoň trošku civilizovaně na urovni a pak vyvěšovali vlajky s hákovými kříži a hrdě likvidovali po vzoru nácků odpůrce nacizmu.Nebýt ČECHŮ tak ještě nyní bydlíte v jeskyních a jezdíte na oslech!!!!!

  26. emanuel haag napsal:

   No clapci,vidim,ze vam ujizdeji nervy a ukazujete svoji debilitu,takuto reakciu som ocakaval a nesmierne ma bavi,jak viete hlboko klesnut. Alebo to co vam zdvihlo agresivitu je erb v cervenociernej farbe? Je mi luto,ze sa musite hanbit za svojich dedov,ze cez vojnu stiali rit od strachu o svoje zivoty a vyliezli z diery az u konca vojny,ked bolo uz po funuse s hitlerovcami .Pak sli stavat barikady o houskach se salamem,misto samopalu aby ste mali také povstániako my 🙂 .to uz je len hrdinstvo,vrazdit ludí po vojne,co sa tyka odsunu,velmi dobre viete,ze to bol divoky odsun,len hrdost vam nedovoli chybu priznat,ze odsun nemcov bola osudova chyba Česka.

  27. emanuel haag napsal:

   Hawky,priezvisko tvoje neznam,tak ta budem volat Jebavý,,pises,ze som ta nevytocil,no podla toho co tu pises ,mas penu na tlame,tvoje uražky mna nevytocia,len si ukázal aký si tupy čehúň 🙂

  28. emanuel haag napsal:

   Este som ti Hawku chcel pripomenut,ze Marek je na rozdiel od teba aspon slušny v komunikacii a urcite nezdiela tvoje uražky,takze to tvoje ,,můj,, urcite nezdiela 🙂

  29. Hawky napsal:

   SOUDRUHU EMANE HAAGENSTEINE,
   ty jsi stupidní a komplexy méněcenosti zamindrákovaný lempl,co místo aby si něco z historie zjistil,radši jsi sám s urážením začal a když jsi byl označen za to co jsi,to jest tupá opice přes Dunaj kopnutá(i Maďaři by se za tebe v dnešní době totiž styděli),kopeš okolo sebe jako pravá Hlinkovská hyena.Pan Marek se evidentně tím co jsem napsal uražen necítí,ale ty asi můžeš prasknout vzteky 😉
   NAŠE REAKCE JE PROJEVEM DEBILITY,PROTOŽE JSME SE SNÍŽILI NA TVOU ÚROVEŇ,ABYS NÁM TY ROZUMĚL…..,VÍŠ???:-P
   Podle toho co píšeš,jsi potvrdil svůj původ za Dunajem,protože my můžem být jen hrdí na to,že naši dědové stáli na hranicích připraveni bránit vlast,což jim bylo politickou zvůlí odepřeno,zato VY jste svou vlast,to jest Horní zemi maďarskou,rovnou panu Hitlerovi naservírovali na zlatém podnosu a ještě mu platili!;-)
   Ty jako Maďar to říct nemůžeš,ale naši předci bojovali proti nacizmu(špíně kterou tu prezentuješ)po celém světě,po tom co jim to doma bylo odepřeno z důvodu zabránění vyhubení národa proti přesile.
   Ale tvoje stupidita ti koukám nedovolí přiznat nic z toho,co ví celý svět!Nebýt dekretů prezidenta republiky,tak by v pohraničí nebylo dost stromů,pro všiváky jako jsi ty.
   Přijeď a dokaž svou pravdu.My s panem Markem tu svou podepřem historií,ty jen lží…NA SRÁČ,HLINKOVSKÝ POHROBKU 😛

   PS:Jestli nejsi úplný blbeček,tak jistě víš,co heslo kterým tě zdravím znamená…

  30. Hawky napsal:

   A pane Marku,bůhví jestli by Emanuel Haag na tom oslu pouze jezdil…. 😉

  31. Hawky napsal:

   A Haagu,ty maďarskej dobytku,moje žena je slovenka,můj kolega v práci je také ze Slovenska a potom co viděli tvé výtvory,neskutečně se styděli,že jsou členy stejného národa jako o sobě tvrdíš ty!!!

  32. emanuel haag napsal:

   Pan Hawku Jebavy,vidim,ze tvoja inteligencia je na urovni mongoloidneho debila,heslo, cim sa snazis ma nastvat si strc do prdele svojej slovenskej manzely :-).

  33. emanuel haag napsal:

   Inak,na slovensku madarov nemusime,od madara mam moc daleko,to by si mal vediet,ked deláš do slovĕny .NA STRÄŽ ? Inak este jedno pekne Hlinkovo heslo,,ZA BOHA ŽIVOT, ZA NÁROD SLOBODU.

  34. Michal napsal:

   Ty Vaše nacionalistické kecy jsou úsměvné.Označovat někoho za Hlinkovce kvůli tomu,že je Slovák?Věřím tomu,že o Hlinkových gardách ani nic nevíte.Pravdou je,že jste sprostý Čehúni.Máte typický Český hospodský keci, koukáte na problém Sudet jen povrchně a globálně odsuzujete všechny Němce.Vlastně ani o tématu nediskujute ale na vzájem se odsuzujete.Mrzí mne, že 68 let po válce je tolik nenávisti.Vy nevidíte, jak hrozně na tom bývalé Sudety jsou?A jaké byly kdysy? Jak v dnešní době hrozně vypadají,jak je změněný krajinný ráz,architektura,kultura většina území se do dnes nebyla schopná vzpamatovat, chvílemi bohužel připomínají nejchudší části evropy a jde to někdy i na těch lidech vidět,že je něco jinak.Na první pohled je dnes znát rozdíl mezi okolními státy a dokonce i rozdíl s vnitrozemím!!!At´ přijedete do republiky zleva nebo zprava je to vždy ostuda neony,nevzhledné tržnice oprýskáné domy a jiné opičárny jinde jsem to neviděl!?Toto také řešte.debatujte o tématu a ne jen válečné zrady a útrapy.Nezapomeňte,že mentalita Čechů a Němců je hodně podobná po staletí se ovlivnovaly a mezi sebou křížily.Vše naprosto přirozené.Mimochodemn práskačství a vraždění do roku 89 Češi dělali s Německou precizností.Pozor neházím všechny do jednoho pytle, jak vy robíte.Obyčejný člověk ať má politický názor jaký má za to nemůže.Jestli určité věci nepochopíte, tak si nasaďte Švejkovo čepici a hudrujte po hospodách.Věřte na praotce Čecha a Jiráskovo pověsti a přípomínejte národní obrození a všichni věřte, že jste potomci slavných legionářů,ale pak se nedivte, jak tento stát vypadá. Na druhou stranu Marku a Hawky ani za ty názory vlastně ani nemůžete, když jste byli z největší pravděpodobností vychováni minulým zřízením a to mocným a vyspělým socialistickým Československem.Ale věřte,že většina pradědů či spíše prapradědů by se za Vás styděla ty totiž většinou takové předsudky neměli.

  35. emanuel haag napsal:

   Oni si myslia,ze Hlinkovu gardu zalozil Andrej Hlinka 🙂 ked by si prestudovali slovensku historiu,tak by vedeli,ze vznikla az po jeho smrti,zomre l totiž 6 .augusta 1938. , no taky Hawky Jebavý ma velke medzery jak v ceskych dejinach,tak i v správani civilizovaneho čecha, asi podedil geny po predkoch,ktorí sa podielali pri zverstvach odsunu,v prispevku priznava,ze rodiskom su mu Sudety, to jeho hawkanie su len vykriky z bezmocnosti obhajit zverstva pachane po valke. Ano,ked by som zil v tej dobe,bol by som hlinkovec,pretoze Hlinka stál za to,aby ho slovensky národ miloval.

  36. emanuel haag napsal:

   Inak gardu nezalozil Andrej Hlinka,ten uz bojoval medzi zivotom a smrtou, HG vznikla 28.júla 1938 a nastupila oficialne do cinnosti v oktobri 1938.

   1. Buď verný svojmu slovenskému národu.
   2. Drž sa svojich slovenských zásad.
   3. Priznaj sa verne k svojmu slovenskému a kresťanskému presvedčeniu.
   4. Cti a udrž zákon a verejný poriadok.
   5. Bráň každého pred nezákonným násilím.
   6. Buď oddaným svojím spolubratom.
   7. Zadrž disciplínu.
   8. Zachovaj mlčanlivosť.
   9. Získaj nových rodobrancov.
   10. Cti slobodu iného presvedčenia.

   To su hlavne body HG ,takze nic spatne v svojom presvedceni nemali,jasne,ze sa nasli i medzi nimi cierne ovce,ako vsade,len bolsevici a prisluhovaci komunizmu ich zacali vykreslovat v spatnom svetle po válke ked vzniklo znovu Ceskoslovensko.

  37. RomanGrey napsal:

   ..zdravim Vas srdecne pane Heinz Lux a uctive dekuji za mila slova uznani..psal jsem to vse svym pronemeckym planoucim srdcem..
   ..a co napsat cechackovskemu zbabelci..ktery me zve nackovskym buranem..
   ..nevazeny pane nemajici odvahu se podepsat..jak ze to zpiva ten vas cechackovsky nacionalista Daniel Landau..poradne to chlapi zmeni..kdyz opustej opevneni..ha..h ..ackoli vsechny tri jeho milovane dcery maji nemecke obcanstvi..
   ..to..ze v zivote nedokazete nebo odmitate neco vnimat jeste neznamena..ze to neexistuje..
   ..John Travolta rekl kdysi ve filmu Zelene Peklo moc hezkou vetu..vsechno je to jen o tom..jak se ten pribeh poda..
   ..Sudetenland existoval..existuje..a existovat bude navzdycky..
   ..ackoli obcas mam takovy hluboce vnitrni pocit..ze se nam to nase cechackovsko cele pomalu ale jiste meni na bavorsko sassky region..inu jak jsem uz napsal drive..historie pokracuje..
   ..ten..ktery miluje Nemecko..
   ..p.s.. Landkreis Königgrätz Grüsse Komotau..Sudetenland..Erzgebirge..

  38. marek napsal:

   Fňukáte,brečíte,kňouráte nad pár němčourech co museli opustit Českou republiku,umíte nádherně lézt do Německých zadků až pěkně po uši a to co to zapřičinilo uplně ignorujete.Je pravda že Češi a Němci žili poklidně v České zemi až do roku 1938 kdy přišel Hitler s nesmyslnými nároky na území které Němcům nikdy nepatřilo a nikdy patřit nebude.Co dokázali němčouři-jen to ze výhružkami a brutálním násilím byly Čeští obyvatelé nuceni uprchnout do vnitrozemí a celý Český národ tvrdě utlačován následně celé období druhé světové války.Je jasné že po ukončení tohoto teroru v roce 1945 měli lidé v sobě nahromaděno takového vzteku za bezpráví a násilí co bylo ze strany Němců na nich pácháno,že to dopadlo tak že se museli Němci odstěhovat.A to že si někdo vyřídil staré účty-no stalo se.Němci byly jen odsunuti!!!!!nebyly mučeni na Pankráci,nebyly stříleni na střelnicích,nebyly zavíráni do stodol a následně zaživa upáleni,nebyly naháněni do plynových komor,nebyly na nich dělané pokusy,nebyly tráveni výfukovými plyny v přívěsu automobilů,nemusely být totálně nasazeni a jako otroci pracovat do vyčerpání a smrti,jejich děti nebyly brány na počešťování -to vše dělali jen Němci Čechům!!!!!Oni jen se odsunuli do státu ke kterému se tak hrdě hlásali a je to tak dobře.Vy co brečíte nad odsunem tak si uvědomte že Češi neměli takovou nenávist ke všemu německému a k Němcům jako právě oni k nám,kolik hrobů Českých vojáků je v Německu-myslím že žádný,tady v Čechám vím minimálně o jednom celém hřbitově co vznikl už po válce kde jsou jen Němečtí vojáci-ale vermachtu a naštěstí ne prasat a sviní z SS a SA.Jsem hrdý na to že jsem Čech a lituji jen že jsme se nebránili v roce 1938,sice to pan Grey nepochopí ale hodně vojáků na bunkrech si radši vzala život než aby opustili opevnění o čem právě pan LAnda zpívá-pane Grey asi jste nepochopil tu píseň,je právě o statečnosti a úctě těch kteří chtěli bránit svou vlast proti zrůdnosti,teroru,a rozpínavosti nácků.
   AŤ ŽIJE ČESKÁ VLAST!!!!!!

  39. emanuel haag napsal:

   Marku,!ty tu nam Landu vytahujes s nejakou ceskou pisnickou,ved to nieje ani piesen,on je spevak?,o akej statočnosti to spieva? Ved ste ziadnu nemali po cely cas vojny,Benes prvy zdupkal,len štekal z ilegality,a taki boli skoro vsetci vasi predkovia,poslechni si tuto piesen,ta je o vlastenectve. http://www.videozone.sk/rez-a-rubaj-do-krve-slovaci-sme-od-rodu-hg-1939-original-v32545.html

  40. emanuel haag napsal:

   Text: Slováci sme od rodu, slovenskému národu nebude z nás ani jeden nikdy na škodu Svoju zem si ľúbime, nepriateľa zlomíme zobuďte sa všetci bratia v celej krajine! Reč a chlieb si chránime, nikomu sa nedáme na Slovensku po slovensky smelo hlásame Hor´ sa všetci za nami, ktorí ste pod Tatrami, každý, kto za pravdu horí nech ide s nami. Od Dunaja až po Tatry oddávna, od vekov prebývame Držíme si, čo nám patrí – reč rodnú, slovenskú, si nedáme Lebo kto chce u nás byť, so Slovákmi kto chce žiť drahú našu slovenčinu nesmie hanobiť Keď do boja pôjdeme, zástava nám zaveje práva rodu slovenskému vybojujeme Rež a rúbaj do krve, nebude to poprvé, dokiaľ Slovák na Slovensku pánom nebude

  41. Michal napsal:

   Marek si docela protiřečí,že brečíme po pár němčourech, protože v jiných diskuzích brečel po pár čehúnech a těch bylo opravdu pár.Každopádně tyto diskuze nemají žádnou cenu ani nic nezmění, protože většinou tyto diskuze na webech vedou bezmozci bez sebevědomí zmetci schovaní za monitorem a na to doplácí ti, kterí se tématu opravdu věnují,zajímají se o něj a něco o něm vědí.Budťe rádi,že žijete v míru a žádný například odsun jste nezažily.

  42. emanuel haag napsal:

   Velka pravda,je zbytocne,s niekym vies dialog,ked je zaslepeny len tou svojou pravdou.

  43. marek napsal:

   v tom jsme ale přeci uplně stejní pane Haagu

  44. emanuel haag napsal:

   Pan Marek,ja plne suhlasim,ze Hitler napachal vela zla vo svete,ze pocas vojny prislo o zivot vela nevinnych ludi,viem o com hovorim,i ked som vojnu nezazilpretoze som pocitil stratu blizkeho cloveka rukou brutalneho vraha. Takeho cloveka by som dokazal zabit,v tom by som problem nemal,no mstit sa na nevinnyych vrazdit deti,starcov,zeny,to by sa mi priecilo. Nemal by som na to ani pomyslenie. A t3n odsun? Uplne blaznovstvo,boli by obcania ceskej republiky,Sudety by v terajsiej dobe vyzerali uplne inak ako vyzeraju,,preto sa neda suhlasit s divokym odsunom a vrazdami po 8.maji 45. Bol uz koniec vojny.

  45. emanuel haag napsal:

   Tiez mi nejde do hlavyy,ze ste zastanci toho co sa dialo po vojne,napchali ste si plny Jachymov politickych veznov,,ceskych a slov. vojakov co bojovali s britskymi vojakmi proti fasizmu.

  46. emanuel haag napsal:

   0.5. 1945 zaplatil Friedrich Thurn – Taxis za svoji protihitlerovskou orientaci životem.Ve čtvrtek 10.5. 1945 se v biskupickém kostele konala májová pobožnost. Které se Friedrich zúčastnil.Ke konci bohoslužby prý přišel do kostele ozbrojený muž české národnosti tzv. „ rychlopartyzán „Poklekl, posadil se a čekal na konec obřadu. Přišel k faráři Černoškovi a žádal aby mu posvětil samopal, že jde zastřelit knížete Fridricha. Farář mu řekl, že ne ať echá na soud Poté Friedricha zatkl a odvedl na Místní národní výbor, kde žádal od funkcionářů povolení k potrestání zadrženého. Povolení nedostal, přesto však se zatčeným odešel. K večeru ve čtvrtek 10. 5. 1945 na polní cestě v jižní části obce byl poté Friedrich Thurn – Taxis zastřelen. Mezi čp8 a 9. Tuto popravu provedli dva vojáci 1 partyzán. FRIDRICH měl první ránu do ruky od vojáka a druhá šla od partyzána. Fridrichovo tělo leželo na zemi celou noc do rána a pak byl odnesen místními vojákyNěkolik místních občanů včetně kněze vystrojilo zámeckému pánovi rychlý a tajný pohřeb. Rakev byla vyrobena narychlo zámeckým stolařem Machálkem. Fridrich byl zabit – Antonínem Pospíšilem z Hodolan, který byl později stíhán za svůj čin před soudem.

   Tu je len jedna z mnohych vrazd.

  47. RomanGrey napsal:

   ..nevazeny pane Marku X..
   ..nemate ani odvahu se podepsat a pisete tu o lidske statecnosti..jak typicky cechackovsky usmevne..
   ..tak jako vase nizke uvazovani neudela nic s mou trvalou laskou k Nemectvi..tak nemejte ani peci o mou schopnost chapat pojmy ci snad texty nejakych adolescentnich pisni..
   ..at jsem na netu hledal jak hledal..nic o sebevrazdach ceskych vojaku v bunkrech jsem nenasel..mozna jste si to popletl s mnohymi nemeckymi vojaky po podepsani bezpodminecne kapitulace..nozna jste si to spletl s nejednou nemeckou zenou Xkrat znasilnenou pri postupu rudoarmejcu na Berlin..kteraz s takovym pokorenim nedokazala dale zit..
   ..tak ci tak bude moje a vase vnimani sveta navzdy zasadne odlisne..kazdopadne ten nejvetsi rozdil mezi mnou a vami je v mem neprizdisracstvi se pod svoje myslenky podepsat celym jmenem a trebas take tim..ze pokud na tomto svete nekoho doopravdy nemam rad..tak jako vy Nemce..nikdy bych pro neho nepracoval ani minutu..jak jste se tady na jinem miste vy mne pred casem usmevne prozradil a nasledne vy vubec nepochopil mou narazku..jste proste typicky lokaj pane Marku..
   ..tak jako ten vas Landau vykrikuje cely zivot cosi o hrdem cesstvi..ale jeho pani je Nemka..stejne jako jeho dcery..ale velmi podobne pokrytecky se choval kdysi uz pan slavny cesky buditel F.Palacky..
   ..vzdyt je to cele k pousmani pane Marku..verte si dal tomu vasemu skrz naskrz vylhanemu dejepisu a mejte se po zbytek vaseho zivota tak..jak si zasluhujete..
   ..chrabrym vojakum z Waffen SS nesahate ani po kotniky a jestli nekdy prekonate svoje nizke a lacine cechackovske prizdisracstvi a konecne se podepisete celym svym jmenem..vyhledam vas osobne a reknu vam to primo do oci vy hrdino od klavesnice..
   ..k vam navzdy bez spetky ucty..vzdy verny RomanGrey..ten..ktery miluje Nemecko..

  48. Hawky napsal:

   Haggu,ty ubohé NASRÁČÁTKO

   V prdeli má ta slověna tvé názory,protože ty jsi jen blbá maďarská tupost.JSI totiž ta opice,co maďaři kopli přes Dunaj,aby se pomstili Slovákům za to,že se trhli v osmnáctém s námi!
   Ty imbecilní hovado,mojí rodinu,žijící v pohraničí odjakživa,odtamtud vyháněli německý dobytkové podobný TOBĚ,ne my němce v pětačtyřicátým 😉
   A je vidět,jak máš vylízáno,když se tu ztrapňuješ tím,že tě vůbec napadne mi podsouvat to,že ty buzeranty HG založil sám Hlinka in memoriem.Já to totiž moc dobře vím,ty stupide,jak ty vaše slavný dějiny vypadají!

   TAK NA SRÁČ A NECH SI ZDÁT O ŽIDECH,CO BYS ZA NĚ JAKO HG PLATIL KAMARÁDOVI ADOLFOVI,ABY SI JE VZAL DO KONCETRÁKŮ,TY PRASE!!!

  49. Hawky napsal:

   A pane Michale,

   hlinkovce z toho dobytka Haaga nedělá původ.To vůbec ne!Ale ty sračky nacionalistický,co se tu z něj celou dobu sypou!Proto se dočkal stejně laděné reakce.Za to co se dělo za HG by se musel každý slušný Slovák stydět.
   Jinak s vámi plně souhlasím,je to v pohraničí k pláči,díky zpřetrhaným vazbám už to nikdy nepůjde napravit…..bohužel.Ale to není ani tak odsunem,ale těma desetiletíma komunistického svistva potom.
   A nevím jak Marek,ale já pocházím z Masarykovské výchovy,z rodiny ruského legionáře.Takže u mě se moc bolševická demagogie neujala,ale proti praseti prasetem………..

  50. Hawky napsal:

   Marku,
   pěkně jim to tu vypisujete,ale je to jak něco šeptat dělostřelcům…. 😉
   Oni ví,že máš pravdu,ale nikdy to nepřiznají,na to nemají koule.
   K čertu s těmi obdivovateli a rovnou jim otevřít celý tábor,jak to dělal Áda.
   Ať to můžou obdivovat pěkně z blízka.
   O těch co nedovedli porušit přísahu,bych něco věděl,ale tady to nemá smysl rozebírat,aby je tu nějaký dobytek hanil.

   My blbí Čehuni jsme totiž pevnosti prej vydali bez výstřelu,zato Čoboláci se určitě v těch našich bunkrech při Vídeňské arbitráži bili statečně jako lvi a ani píď země Maďarům nevydali……

  51. emanuel haag napsal:

   Hawky,zas ukazujes svoju tupost,ta Masarykovska vychova podla tvojho chovania stala za vilíž,jak cela prva ČSR,je vidiet z tvojho chovania,ze si potomok z tych rychlopartizanov,co sa napaskovali do opustenych nemeckych barakov,pretoze dokazali len vrazdit a rabovat. Uz by si sa mohol predstavit aj svojim priezviskom,alebo sa zan hanbiš? Slovník mas rydzo cigánsky,takze dufam,ze teraz vo volbach budeš volit č.7,tvoju stranu:-). Mozes ma kludne nazyvat hlinkovcom,to ma neuraza,pretoze ním sa citim a jak som tu uz spominal,som hrdy,ze moji predkovia bojovali po boku gen. Vlasova.

  52. emanuel haag napsal:

   Hawky Jebavy,ty vies len urazat, bit okolo seba jak cehunski a sovietsski vrahovia po 8. kvĕtnu 45. To nevymažes ziadnym vulgarizmom co tu pises,tie vrazdy z ceskych dejin nikdy nevymiznu a ver tomu,ze ceska strana sa este za ne omluvi a ty s tym nic nenarobis. U mna si len česky uboziacik co z bezmocnosti vykrikuje vulgarizmy ako nejaky pubertak,no ja sa k tomu neznizim,ako ty. NA STRÁŽ !

  53. emanuel haag napsal:

   Hej, Slováci, ešte naša slovenská reč žije,dokiaľ naše verné srdce za náš národ bije.Žije, žije duch slovenský, bude žiť naveky,hrom a peklo, márne vaše proti nám sú vzteky.I nechže sa i nad nami hrozná búra vznesie,skala puká, dub sa láme a zem nech sa trasie!My stojíme stále, pevne ako múry hradné.Čierna zem pohltí toho, kto odstúpi zradne.Jazyka dar zveril nám Boh, Boh náš hromovládny,nesmie nám ho teda vyrvať na tom svete žiadny.I nech že je koľko ľudí, toľko čertov v svete,Boh je s nami, kto proti nám, toho párom zmetie

   Tak toto je nasa 1. hymna Slovenska,

  54. RomanGrey napsal:

   ..hawky..postaci vase plne jmeno a adresa..a ja vam osobne ukazu..na co vse mam koule..ujistuji vas..ze na me pote uz nikdy nezapomenete..
   ..ono totiz hawky je jeste zbabelejsi nez Marek.. RomanGrey

  55. marek napsal:

   Přesně tak HAwky,vědí hovno o statečnosti a odhodlání českých vojáků a vlastenců o důmlsnosti a šikovnosti našich předků a jen obhajujou skopčáky a nácky a můžou brečet o někajé znásilněné němce od rusů nebo co to mlel Grey za blábol já jsem jen udiven že takhle vyskakuje čech-nebo leda by pan Grey měl předky hlásající se k náckům a největšímu vrahům a podle toho jak uctívá „chrabré vojáky SS“tak se ničemu nedivím-no co dodat-určitě mu visí nad postelí obraz kníratého nácka a zdraví ho zvednutou pravicí vždy před spaním 🙂

  56. emanuel haag napsal:

   No Marku,mal som ta za inteligenejsieho cloveka ako je Jebavy Hawky,no si taky isty kokot ako on. Tu statocnost vasich rychlo kvašenych partizanov uz poznam,nebudem sa tu opakovat,ked zacali bojovat az po vojne s obyvatelstvom a zajatcami nemeckej narodnosti. Ste velki frajeri len pri klavesnici,bojite sa vystupovat pod pravymi menami,s takymito sračmi ako ste vy dvaja cesi terno nikdy neurobia,to je ta prava povaha ceska,schovavat sa,len vykrikovat a ked pride do tuheho ,tak ja nič ja cesky muzikant. Mate za chvilu volby,tak si len zvolte tych komunistickych sracov a budte dalej statom pokrytcov, zlodejov ,zástancov vrahov a ciernej lúzy cigánov. Ani tych neviete nazvat pravym menom,musite ich volat ,,neprispúsobyví,, alebo romovia. U nas na Slovensku su to cigáni ako na celom svete,takze tu o odvahe cecha nemelte,ziadnu totiž nemate.

  57. emanuel haag napsal:

   Ano,odhodláni a sikovnost to ste mali ale v tom zmysle,ze vrazdami a odsunom prist k majetku a obohatit sa ,to je ta vasa sikovnost,o statočnosti a vlastenectve ani nevrav,nič z toho vasi predkovia nemali,boli to srači ako vy . NA STRÁŽ !

  58. RomanGrey napsal:

   ..marku..takze z me strany definitivne naposledy..neb nehodlam nadale klesat k vasemu mentalnu..
   ..coby nikym nezotrocenemu muzi mi nad posteli visi pro me prekrasna reprodukce obrazu ponorky U995 pri hlidkove plavbe v Severnim mori a tuto mou stastnou opravdovou svobodu mi vy ani vas kamarad od klavesnice hafky nikdy nijak nevezmete..tolik k vasi zvedavosti ohledne meho bytoveho interieru..
   ..uctival jsem si vzdycky..koho jsem sam chtel..a zustane to tak az do posledniho meho vydechnuti..ze se vy ridite blaboly cechackovskeho dejepisu..ktery se meni vzdy dle noveho rezimu je vase vec..ona pravda by vas mohla bolet ze..
   ..pro me to nejpodstatnejsi je..ze jste se zase nepodepsal..a se zbabelci vasi urovne ja nemam vice o cem komunikovat..
   ..dodam jen..ze vas strach ze setkani se mnou je opravneny..
   ..also marek und hafky..jednou provzdy..sbohem..
   ..ten..ktery na tomto svete miluje navzdy nadevse Nemecko..Vaterland..
   .. RomanGrey ..

  59. emanuel haag napsal:

   Su to cehunski sraci,skoda sa s nimi zahadzovat, inak by som vam rozbil tie ceske kotrby NA STRÁŽ !

  60. marek napsal:

   ty jo ty kotrbo jedna slovenská.NA SRÁČ! 🙂

  61. emanuel haag napsal:

   No daj adresu a vyražam k tebe ty sráč skurveny.

  62. marek napsal:

   dej si studenou sprchu ty chudáčku,no ještě aby mi tady pod okny hajlovali nějací náckové.Jsem rád že je Hradec čístý a náš Český,stačilo to během celé války tan náckovský teror a sráč jsi ty!!!!!!!!! 🙂 🙂

  63. emanuel haag napsal:

   Vidim ze nemas gule na to aby sme si to povedali z oci do oci,nackovia ti hajlovat pod oknami nebudu,ale slov.pospolitosť by si vylet do Hradca spravila. Len si potvrdil svoju povahu byt zalezeny a len vykrikovat.

   NA STRÁŽ!

  64. emanuel haag napsal:

   http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=618013

   Tu si precitajte obaja odpovede na otazky.

  65. marek napsal:

   no je to názor pana Matějky se kterým se nestotožňuji a jak on sám tam píše půlka lidí souhlasí s odsunem,druhá pulka ne.Já osobně jsem v té první půlce.

  66. emanuel haag napsal:

   A ten druhy komentar,posúd i ten,je to zaujimavy clanok.

  67. emanuel haag napsal:

   Ale pise hlavne o tom,ake nasledky ten odsun zapricinil,jak na ekonomike,kulture,hospodarstve a architekture,sudety sa doteraz z toho len pomaly spametavaju,to musis priznat. Vyjadruje sa aj o odsune cechov,tam si obcan cesk. mohol nalozit plmy voz na rozdiel od nemca a bolo ich mozno 100 000 na rozdiel 3 000 000 nemcov. Moj nazor je ten,ze odsun velmi poskodil cesko ako také,Sudety by teraz vypadali uplne inak ako vypadaju,ba tvrdim,ze by to bola chlúba česka. To je zas moj názor,takze som v tej druhej polovici.

  68. Michal napsal:

   Emanuel to máte pravdu.Chápu i to jak to přesně myslíte, ale musíme se smířit s tím, že každý naše názory nesdílí a to buď z nevědomosti a nebo zaujatosti.Každopádně Sudety by byly opravdu krásný kraj!Myslím si, že vše se začalo kazit už rozpadem Rakouska-Uherska a odsun po 2 válce to dorazil.

  69. emanuel haag napsal:

   Vidim,ze blbcov v cechach je dost,slavnych vynálezcov,ktorí by cechy zviditelnili si nevažia. Ta afera s tabulami Porche je privitimizmus ceskeho birokratickeho posluhovača . Ze ich tak nenapadlo i odstranit hroby jeho rodicov z miestneho cintorina. Ja osobne by som na tabulu k menu Porche pridal este jednoho vyznamneho rodáka a to Konrada Henlaina.

  70. marek napsal:

   nám stačí ty cedule na budovách co říkají že tam sídlilo gestapo a kde se vraždili a krutě mučili lidé po tisících,stovky a tisíce pomníčků padlých a zabitých lidiček nacictama,pomníky vypálených vesnic, zbořených sinagog a památek,pomníčky tisíců umučených vlastenců a musím uznat že i těch němců kteří se postavili proti nacistickému režimu!!! nepotřebujeme tady další cedule se spolupracovníkama nebo dokonce s příslušníkem gestapa a nebo poskokem a vlezdoprdelkou samotného Hitlera ať se zde narodili nebo žili.

  71. emanuel haag napsal:

   Co se tyče pamiatok v cesku a na slovensku,bolsevik po vojne znicil viac ako nacisti za valky,sinagogy architektonicky narusovali nasu kulturu,tie ma tak netrapia,su to materialne veci,vrazdenie obyvatelstva nezdielam,je treba si ich obet uctit,no straty boli obojstranne,netreba hladiet len do lava,ale aj na protistranu,no to vas rudych nezaujima,vidite len svoju pravdu. Z toho ,co tu pises o sinagogach a hadzes spinu na krestanov usudzujem ze ti v zilach asi prudi judeova krv. Preto ta nenávist?

  72. emanuel haag napsal:

   Inak židov nenavidia narody od dávnych vekov,uz egyptania sa ich zbavovali,vid stary zykon,rimania tak isto,anglia v rokoch 1260,potom arabi az do dnesnych cias,samozrejme nemci v 20 storoci. Takze zidovska komunita ma v dna zakodovane nieco spatne co inym narodom hne žlčou,ja sa vobec nedivim tomu židovskemu holokaustu v 20 storočí,urcite nebol posledný.

  73. Olaf aus Ukraine napsal:

   spousta čecháčku jsou židé prodažné. Opravdový čech je bud polak, ukrajinec, nebo němec! 🙂

  74. Michal napsal:

   Marku ty se tu oháníš synagogama a sám určitě jsi v životě byl alespoň na chviličku antisemita byť slovně. Gestapu převážně udávali samotní Česi byť třeba vlastní rukou nezabili, tak zabili stejně jako později stb.A pokuď vím, tak tehdejší režim protektorátu většině Čecháčkúm až tak nevadil ba naopak.Později se ukázalo, že se jim žilo lépe než v určitých letech komunismu.A i přes ty všechny peripetie a přesuny lidí(národností) po válce jsou Češi nejnacionálnější národ ve střední evropě né-li celé. A názory lidí, které přesahují zrůdnost nacizmu.Já snad i věřím, že pokud by Češi rozpoutali stejnou válku jako tehdy Němci, byla by ještě zrůdnější.

  75. Michal napsal:

   Olaf na jednu stranu máš recht. ale jsou to převážně Germáni, jen je to těžké si přiznat po te 2 válce.

  76. emanuel haag napsal:

   Michal,mas velku pravdu ,nemecka krv s ceskou krvou sa tak premiešala sňatkami za tie dlhe roky ,co nemci pusobili na svojej zemi zvanej Sudety,tak vznikli germanočeši,alebo čechogerman. 🙂 Ti sa asimilovali po celej českej zemi,takze niektorí ani nevedia aka krv im prudi v žilach.

  77. Jirka 65 napsal:

   Emanuel haag…..zdravím Tě ze Sudet Maďare !

  78. emanuel haag napsal:

   Dalsi anonym,co sa hanbi za svoje priezvisko,co ty na to Jirko 68. Ja som Slovak,nehanbim sa za to,vies dobre ake zmyslanie mame o madaroch.

  79. emanuel haag napsal:

   Jirko, ja mam od madara velmi daleko,no k nemcum mam blizko a verim,ze na Sudetach zostanu nemecke napisy na bozich mukach a kapličkach,aby to stale pripomynalo nemecke uzemie a nie ceske.

  80. Libor napsal:

   čecháčci byli vždy zakompexovaní, takový ti ubozí pacholci jindrové, a další zločinci, kteří popírají české zločiny po válce na Němcích , jsou přsně ti ,,hrdobci“, kteří jezdí ve Volkswagenech, chodí nakupovat do lidlu a kauflandu a pracují u německého zaměstnavatele. Inu čecháčkovský hnůj.

  81. Jan napsal:

   řčesně tak, Češi vždy s tím malým mužikem benešem vřískali , něco o PRÁVU NA SEBEURČENÍ, a pak když VZNIKL SUVERENNÍ STÁT SUDETENLAND s hlavním městem OPAVOU , tak tento stát o rok později napadli češi a okupovali je až tento stát zničili. Co pak v těch českých knihách co tam lžou do dnes najdete, LŽI, DEMAGOGIE, A CYNISMUS. proto jsou češi v prd.eli. Snad se dožiji alespoň samostatného SLEZSKA ! Jsem hrdým SLEZANEM, momentálně žijící v ČR.

  82. emanuel haag napsal:

   Ti cesi si zabrali i kus moravy,je to postavene na hlavu,aby Moravska Třebova,Jevičko patrila cechom,Pardubicky kraj.

  83. Pavel Anděl napsal:

   Jednou větou o Sudetech. Kdo seje vítr, sklízí bouři!

  84. emanuel haag napsal:

   Tak tu sa pozrite akyvitr siali komunisti.

   Koukni se na 1.díl z pořadu Zmizelá Šumava od Stream.cz na http://www.stream.cz/zmizela-sumava/10000010-tanec-s-mrtvolami

  85. Karel napsal:

   Německo je skutečně na vzestupu:) Za 20 let tam bude každý pátý musulman. Stačí si přečíst Sarrazina. Německo (s Francií) je nemocný muž Evropy.

  86. standatoman napsal:

   Zdravím ze Sudet,
   romangrey mi mluví z duše, jsem hrdý čech, ale mnohdy stydící se za svůj národ. Nic s tím však nenadělám, kam jsem se narodil. Sudety trpí a denně lituji důsledků 2.sv. války, protože Češi Sudety prostě jen zdevastovali a nikdy již nebudou jako za sudetských Němců. Umí si někdo představit vzkvétající Sudety dnes s původním obyvatelstvem? Ne? Tak si zajeďte do Bavorska, nebo Duryňska. Pak pochopíte.
   Jinak Marek a hafky….jen ubohá nevzdělaná lůza, škoda komentáře

  87. emanuel haag napsal:

   Standotoman,vidim ze poznas sudety a jak dopadli po odsunuti nemeckeho obyvatelstva. Hafky je nevzdelanec a potomok bolsevickeho birokrata naockovany klamstvami . Marek uz zacina tiez chapat ze ,odsun sa mal riesit inak,ba vobec k nemu nemalo dojst. Ceska zem by teraz bola o kus vpredu,ekonomika by bola na inej urovni.

  88. marek napsal:

   Tak víc a víc vidím,že má Česká hrdost dostáví více a více zabrat 🙁 nejen že za prezidenta máme vulgárního sevilního dědka co oceňuje převážně své kamarády a chová se jako ožralé prase-což to až tak by nevadilo,je to selhání jedince a vlastně se odsuzuje sám,ale je hanba i chování více a více dementů nejen na silnicích kdy,nedej bože když někdo dodržuje předpisy tak druhý chvátající učastník silničního provozu jede jako hovado a imbecil který musí přibrzdit na tu omezenou rychlost se mstí tím že vystrčí toho poctivého ze silnice a při usvedčení dostane jen podmínku či směšný trest,další kdy někdo brání svůj majetek nástražným systémem poškodit zloděje který nemá vůbec co v dané nemovitosti dělat a když je chycen při trestné činosti,tak je trestaný majitel který svůj majetek brání,je toho moc-předražené státní zakázky,které provádí minimálně pátý supdodavatel za tu nejnižší cenu aby se čtyři před ním mohli pořádně napakovat tak na ukor šílené kvality a časové prodlevy dokončeného díla.nikde v Evropě jsem neviděl že by se v pátek ve dvě ukončila stavba důležité komunikace a žačlo se zase v nejlepším případě v pondělí dopoledne jako tady v čechách,je to smutné až k pláči.Nemluvě o výsluhách vojáků a fízlů-proč dvě sorty lidí pracujících ve státní správě dostávájí po deseti letech zaměstnání až desítky tísíc korun až do smrti jen tak za nic-vojáci kteří zahynuli v cizí zemi kdesi v ptákově co nemá s naší zemi vůbec nic společného jsou státní hrdinové a rodina dostane miliony,tak fůra lidí zahyne aniž by stát zajímal jestli má vůbec třeba na pohřeb natož na zabezpečení dětí cikáni kteří v životě nebudou státu odvádět ani korunu a od narození jen sajou a sajou jako pijavice či paraziti berou tisíce přídavků a ohánějí se rasovou diskriminací,proč se jich všichni bojí a když pár lidí proti nim vyjde do ulic tak hned na ně naběhne težké vojsko a fízlové se psama a slzným plynem?,je hanba kam se naše republika dostala a musím uznat že růžové brýle mi spadávájí níž a níž a začínám se i já stydět za to jak jsme vidět nejen v cizině ale i sami před sebou-je pravda že k volbám nechodím a alespoň trošku se snažím bojkotovat tímto ten hnus co nám vládne-sice se tento přízpěvek asi nevztahuje k tématu vysídlení před 70ti lety,ale jen chci říct že nechtěl by jsem bydlet jinde,ale přál by jsem si aby tady byl právní stát a aby se báli vrazi,zloději a lumpové a néé slušní lidé jako doposud,tvrdě trestat piráty silnic,tvrdě trestat šmejdy,zloděje,vrahy,nepodporovat ty kteří nechtějí a nebudou makat,hlídat státní zakázky a přestat se stydět za tuto zkorumpovanou zem.

  89. emanuel haag napsal:

   Marku,,mas velku pravdu,to iste sa deje i na Slovensku,nieste sami,ja som rozhodnuty odist z toho slov.hurvinkova,navzdy,nie som hrdy slovak i ked,sme mali nasliapnute v 39roku do lepsej buducnosti,nestalo sa tak kvoli bolsevickej lúze. Odchadzam do Austrie,do ciech na Sudety budem dalej rad chodit a zvelebovat zem,ktora este dycha germanstvom.

  90. marek napsal:

   ono se to asi děje i v Polsku,Maďarsku,Bulharsku,Rumunsku a hlavně v Rusku,je to pozustatek komunistického smýšlení,nevěřím že takoví byli češi před unorem 1948 nebo spíše asi nechci věřit,ta slušnost,úcta,respektování jeden druhého to za komunistů zmizelo a zůstala jen závist,strach,zlodějství či anonymní udavačství a čert by mě vzal když slyším někoho skuhrat jak za komančů bylo líp a jak všichni měli práci a školy zadarmo a samé bla bla bla……nic zadarmo nebylo,vše ukradli lidem.Dnes jsem v práci u jedněch stařečků probíral jak a co byli komouši za zvěř-odsun sudeťáků-jásné špatnost plošné odstěhování,ale chápu to,ale takto dopadlo tasíce a tisíce i českých lidí-českých sedláků a rolníků co byly vyhnáni ze svých statků a polí,okradeni o dobytek,koně a veškerý majetek-vyprávěli jak sedláci brečeli když odváděli tzv.budovatelé JZD koně na jatka,zabrali urodná pole a nechali jim kamenitá neurodná místa a dostali plnit nesmyslné dodávky státu které nešlo splnit(záminka pro znárodnění a vysídlení či uvěznění).Komunisté styďte se a vy kdo brečíte že dřív bylo líp tak se styďte taky!!!!Dokonce z vyprávění jsem se dozvěděl že ve vedlejší vsi byla za války německá posádka a cokoli němci svou technikou zničili,tak buď opravili či zaplatili,zaplatili i za dodávky co museli sedláci dávat na válečné učely,komunisti neplatili a ani neopravovali ale rovnou brali a kradli-je to hnus hnus hnus 🙁

  91. Adolf Walter napsal:

   marek běduje – 3. listopadu 2014 (21:46)

   – jak se vše řítí do análního otvoru! Minulá i současná politika je ve Ψ a sám se vyjadřuje formou protikomunistické propagandy, která je svou primitivností a do očí bijící pitomostí hluboko pod úrovní Rudého práva z 50. let. Škoda „RUDÉHO PRÁVA“ bylo levnější nežli dnes hajzlpapír.
   Také neopomněl jako věrný prorežimní pes štěkat na povel těch kteří to vše zavinili a napadá pana prezidenta který se snaží aby tady skutečně byl (cituji) „právní stát a aby se báli vrazi,zloději a lumpové a néé slušní lidé jako doposud,tvrdě trestat piráty silnic,tvrdě trestat šmejdy,zloděje,vrahy,nepodporovat ty kteří nechtějí a nebudou makat,hlídat státní zakázky a přestat se stydět za tuto zkorumpovanou zem.“
   Mě již dávno není 15 roků. Narodil jsem se v r. 1940 v Sudetech a dovedu si dát vše, co se tu dělo a děje do souvislostí a beru jak nynější situaci, charakterizoval Ludvík Vaculík: „Komunismus padl, a příčiny, z nichž vznikl, jsou zpátky. Co uděláme?“
   Já jen lituji toho, že jsme nebyli z tohoto absurdistánu v r. 45 odsunuti.

  92. marek napsal:

   To je asi to jediné co tu bylo k dostání-RUDÉ PRÁVO noviny plné totálních blábolů jinak takřka nic nic …nic 🙁 No a pan prezident?Tak to je škoda slov-jedním slovem HANBA.

  93. emanuel haag napsal:

   No prezident fakt u vas stoji za vylíz ritní otvor,je to clovek,ktory reprezentuje cechy vo svete negativnym sposobom,je to ostuda naroda,to Klaus ,proti nemu,klobuk dolu,i ked tiez nic moc. Havel vas vyzdvihol vo svete,jediny clovek,co pozdvihol cechov . Skoda,ze po 45 sme padli pod bolsevika a nie pod zapad,este dlho bude trvat vstavanie z popola,kym dosiahneme uroven nemecka ako je na tom teraz.

  94. marek napsal:

   Asi buď stárnu nebo nevím co se děje,ale musím Emanueli s tebou opět na stoprocent souhlasit a dát ti za pravdu.Také si myslím že Klaus byl milionkrát reprezentativnější a kvalitnější prezident nez je Zeman-ikdyž také měl své mouchy.BUde to sice trvat,ale naštěstí jsou komouši už v řiti a „věčné časy“se sovětským svazem skončily.

  95. emanuel haag napsal:

   Marku,starnes jako kazdy iny,no vplyv to na teba nema,to len politika sa kurví,amerika ma uz techniku a vojsko 700vojakov na ukrainskoruskej hranici ,ukrajina sa pripravuje na oficialnu vojnu s ruskom,potom bude mela a my sme prvi na rane,potom bude po Slovaci i cechoch,,odsereme to my. Ti amici sa seru vsade,na mojom mieste nech sa tam vybiju,je mi nejake Ukacko ukradnute,stejnak cele Uk rusi urcite by nezabrali,jedna sa im o vychod,zapad uk je pre nich nepodstatne uzemie,tam nic nieje.

  96. El Jara napsal:

   Vyhnání Sudetoněmců byla první, Benešem a jeho komplici dlouho plánovaná „etnologická čistka“ v srdci Evropy… – to je opravdu k trpkému smíchu, je to převracení dějin! To němečtí nacisté považovali Slovany za Untermenschen a chtěli je vyhladit. Je jen dobře, že se Češi bránili. Kdyby se proti Němcům nepostavili, možná by už nebyli. Tahle německá rasová ideologie začala už po první světové válce. Kdyby se Češi nebránili, svůj stát by si nezachovali. Pod Němci trpěli před tím 300 let! Romové a Židé byli v německé rasové hierarchii ještě níž. To už byli lidé nehodní života – Lebensunwertes Leben.

  97. emanuel haag napsal:

   To si kde zobral,ze sa cesi postavili proti nemcom? Jedine co ste dokazali bolo prazske povstanie,aj to bolo uz po funuse,keby nebolo rusov a amikov,tak ste zalezeni v dierach doteraz. Co si to vitaztvo nad nemcom privlastnujete,nic ste pre to neurobili,tak akorat lyncovali po vojne nem.sedlakov a znasilnovali a vrazdili ich zeny a dcery. El Jara, asi i cimerman,co sa deje teraz vo svete su zodpovedni zidia,vladnu svetom,veskere zlo ide od nich,keby sa to podarilo Adovi a tu rasu vyhladil,co nieje sice humánne,mozno by bol svet uplne iny,lepsi.

  98. alfred napsal:

   A co my na Hlučínsku? Preusen, Altreich- navzdory plebiscitu 94 % k Německu -vojensky násilím přiřazeni lumpem Masarykem k tzv. Československu

  99. Jirka--Juergen napsal:

   to EL Jara : cesi netrpeli pod nemci. To ze cesi nestacili ekonomicky nemcum je logicke. staci se podivat na ceskou neschopnost za poslednich 25 let. Cesi jsou dost cast k nicemu. 300 let cechu v Rakousku vedlo k nevidanne prosperite. 100 let ceskeho samostatneho statu vedlo k dnesnimu ceskemu bordelu

   A cesi se nemcum nepostavili. TO co udelal benes a jeho cesi,..to se nazyva v civilizovanych zemich genocida.

  100. emanuel haag napsal:

   Mas velku pravdu,na to sa neda protirecit. Som rad,ze tu pisu i takyto lidi,co nemaju zakaleny mozek.

  101. Karel napsal:

   Přečtěte si Sarrzina: Německé páchá sebevraždu, o tom jak jdou Němci za poslední roky dolů. Za 20 let, tam bude každý pátý člověk muslim. Jejich zboží se už na světových trzích neprodává jako kdysi. A co ty obrovské dluhy, které Němci a Rakušáci mají? Míří dolů a dají si na čumák.

  102. Karel napsal:

   emanuel haag napsal:
   Skoda,ze po 45 sme padli pod bolsevika a nie pod zapad,este dlho bude trvat vstavanie z popola,kym dosiahneme uroven nemecka ako je na tom teraz.

   Jen toto proboha ne!

  103. Ferina.cz napsal:

   V této polemice je vyzdvihováno Německo jako supervelmoc. Němci jako ti co všechno dokázali. Nu dobrá. Tož položme si třeba otázku: „Kde byl německý průmysl před druhou válkou“? V řiti? Ach tak, už chápu, proto nás musel Němec obsadit a zmocnit se našich oceláren, chemiček, dolů, zbrojovek atd., atd. Nebo, kde byla před válkou německá ekonomika? Před bankrotem? To potom ano. Proto musel Němec k nám. Proto ten podivný kurz koruny vůči marce. Němec měl hlad.
   A po válce? Kdyby nebylo „Plánu evropské obnovy“ (tzv. Marshallova plánu – přijatým Kongresem USA 3. dubna 1948 s cílem organizovaně zabezpečit americké úsilí pomoci poválečné Evropě), nebylo by dnešní Německo.

  Přidej komentář

  Napište zde svůj názor nebo komentář,...
  Pokuď chcete přidat obrázek ke svému profilu, registrujte se zde gravatar!